Zoznamka združujúca prevažne zadaných jedincov 30+,
ktorí hľadajú únik od domáceho stereotypu.

Registrácia a odosielanie správ:
Zadarmo
Celkový počet registrácií:
47204
Online užívatelia:
125
Dnes v chat miestnostiach:
28

 

Užívaním portálu www.MileneckyVztah.sk potvrdzujete, že ste osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony a vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami a pravidlami definujúcimi správne používanie portálu MileneckyVztah.sk a zároveň súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú špecifikované tu: https://www.mileneckyvztah.sk/zasady-ochrany-sukromia

Ak nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami a pravidlami, ste povinní sa používanie MileneckyVztah.sk zdržať.

Služba MileneckyVztah.sk umiestnená na adrese http://www.mileneckyvztah.sk (ďalej len "MileneckyVztah.sk"), slúži návštevníkom k zábavným účelom.

Zmluvné podmienky a pravidlá si prosím starostlivo prečítajte.

 

1. Zmluvné podmienky a pravidlá MileneckyVztah.sk

 

1) Prevádzkovateľ služby je Martin Moravec - IČ: 76408256. (ďalej len "prevádzkovateľ") bydliskom na adrese K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01

2) Užívateľom sa rozumie osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony, ktorá používaním MileneckyVztah.sk vyslovuje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami, a zaväzuje sa tieto Zmluvné podmienky a pravidlá rešpektovať (ďalej len "používateľ").

Pre používanie služieb na našich stránkach a na prehliadanie našich stránok vám musí byť najmenej 18 rokov alebo viac, podľa toho, či sa na vás vzťahujú zákony inej krajiny, kde sa dospelým stávate v neskoršom veku. Súhlas s podmienkami použitia. Tieto podmienky použitia tvoria záväzné zmluvné vzťahy medzi vami a prevádzkovateľom portálu. Týmito podmienkami sa riadia používanie našich stránok, obsahu stránok, produktov a služieb ponúkaných cez naše stránky. Použitím, prezretím či využitím akejkoľvek našej služby potvrdzujete, že ste starý najmenej 18 rokov alebo viac, ak to vyžaduje zákon krajiny, ktorým ste občanom na dosiahnutie dospelosti a súhlasíte s tým, že sa stávate subjektom zmluvne viazaným na základe týchto podmienok.

Naše služby nemusia byť dostupné alebo používané tam, kde je to zákonom zakázané. Prístupom a používaním služieb môžete naraziť na obsah, ktorý možno považovať za sexuálne urážlivý, len pre dospelých, urážlivý, nemravný alebo nežiaduci. Okrem toho môže byť určitý obsah alebo materiály, ktoré sú súčasťou našich Služieb, nevhodný pre prezeranie neplnoletých osôb alebo osôb, ktoré nechcú byť vystavené sexuálne explicitnému materiálu. Komerčne dostupná rodičovská kontrola ochrany môže pomôcť pri obmedzení prístupu k materiálu, ktorý je sexuálne explicitný alebo škodlivý pre maloleté. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto rodičovskej kontrole, nájdete výsledky vyhľadávania pre jednotlivé možnosti napríklad tu: https://www.google.cz/search?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+kontrola&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t. Ste úplne zodpovední za všetky straty a riziká osobné ujmy plynúcich z používania našich služieb, vrátane, ale nie výhradne, z akékoľvek off-line alebo online komunikácie, interakcie s ostatnými. Je vašou povinnosťou prijať všetky potrebné opatrenia pri interakcii s osobami, ktorých stretnete alebo s nimi prídete do styku prostredníctvom našich služieb.

Ďalej vyhlasujete a ručíte sa k nasledujúcemu:

- Nebudete poskytovať alebo povoľovať všetkým maloletým prístup k našim službám alebo k vášmu účtu.

- Nesmiete a nebudete pristupovať alebo používať naše služby na mieste, kde je takéto použitie zákonom zakázané.

- Vaše používanie služieb bude v súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami, predpismi, nariadeniami, vyhláškami alebo praxou

- Chápete, že ak získate prístup k službám, budete vystavení vizuálnym obrazom či slovným popisom alebo ďalšiemu obsahu, ktorý je sexuálne orientovaný alebo je výslovne erotické povahy. Dobrovoľne tak robíte na vlastné uváženie, pretože si chcete čítať alebo zobraziť materiály a obsah, ktoré sú k dispozícii pre svoje osobné potešenie, informácie alebo vzdelávanie. Vaša voľba je prejavom vášho záujmu v sexuálnych otázkach, o ktorých si myslíte, že sú zdravé a normálne, a ktoré sú podľa vašich skúseností všeobecne zdieľané v komunite dospelých ľudí. Ďalej vyhlasujete, že ste oboznámení so všeobecnými štandardy medzi dospelými ľuďmi, pokiaľ ide o prijatie takýchto sexuálne explicitných materiálov. Tieto nemožno zameniť za chlipne záujmy alebo za zjavne urážlivé materiály

- Využívaním našich Služieb súhlasíte, že môžete v rámci propagácie dostávať sexuálne orientovaný materiál.

- Pokiaľ si založíte účet, vyhlasujete, že ste nebol nikdy usvedčený zo sexuálneho trestného činu a nie ste vedený ako sexuálny delikvent.

Upozorňujeme, že nebudeme niesť žiadnu trestnú zodpovednosť za naše používateľa alebo členy a ak zistíme nejaké porušenie zákona počas využívanie našich Služieb či návšteve našich stránok, odovzdáme vec ihneď Polícii ČR na prešetrenie a posúdenie.

3) Okamihom začatia užívania MileneckyVztah.sk je založený zmluvný vzťah medzi užívateľom a prevádzkovateľom, ktorý sa riadi týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami. Začatím užívania sa rozumie faktické užívanie MileneckyVztah.sk nezávisle na tom, či k nemu dochádza po úspešnej registrácii, alebo bez registrácie.

4) Na registráciu do MileneckyVztah.sk nie je právny nárok. Poskytovateľ môže bez náhrady ukončiť členstvo užívateľa, ktorý nie je V.I.P. - Zmazať užívateľský profil a akýkoľvek obsah či údaj, ktorý užívateľ publikoval na MileneckyVztah.sk, poskytovateľ môže používateľovi zakázať prístup a využívanie MileneckyVztah.sk, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, kedykoľvek podľa vlastného uváženia s predchádzajúcim či bez predchádzajúceho upozornenia. Tento nárok prevádzkovateľ využije prevažne pri zistení porušenia podmienok v bode č. 6. (Práva a záväzky užívateľov MileneckyVztah.sk).

5) Pokiaľ užívateľ nesúhlasí s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami, je povinný sa užívanie MileneckyVztah.sk zdržať.

 

2. Ochrana súkromia

 

Použitím MileneckyVztah.sk poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom poskytovania služieb spomenutých v úvode tohto dokumentu.

Udeľuje týmto prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas v súlade s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s čl.  13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb. Užívateľ súhlasí so skutočnosťou, že ním poskytnuté osobné údaje môžu byť v rámci služby MileneckyVztah.sk zverejnené a vopred neobmedzenému okruhu osôb. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje užívateľ prevádzkovateľovi na dobu neurčitú a tento súhlas môže byť užívateľom kedykoľvek odvolaný, a to formou doporučeného listu adresovaného na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi používateľov bude nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb a v súlade s čl.  13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb.. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú prístupné aplikáciami tretích osôb.

Prevádzkovateľ portálu ručí za to, že osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou nutnej technickej podpory tohto webového portálu, vymáhanie dlhu či vyšetrovanie PCR a uverejňovaním Registrovaný užívateľ dáva svoj súhlas v zmysle platných zákonných ustanovení.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk ručí za to, že registrovaným užívateľom nebudú na emailovú adresu uvedenú pri registrácii na MileneckyVztah.sk chodiť žiadne komerčné oznámenia týkajúce sa iného subjektu než portálu MileneckyVztah.sk

Za užívateľské meno a heslo, ktoré je vytvorené užívateľom, má užívateľ plnú zodpovednosť. Užívateľ musí zabezpečiť, aby poskytnuté užívateľské meno a heslo nebolo poskytované tretím osobám.

Používateľ súhlasí s tým, že má prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk právo ozývať sa jeho osobe skrz e-mailové správy na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári s informáciami, ktoré sa týkajú portálu MileneckyVztah.sk (Informácie o novinkách, informácie o novom odkazu na MileneckyVztah.sk apod.).

 

3. Užívateľský účet na MileneckyVztah.sk

 

Užívateľský účet (ďalej len "účet") vzniká úspešne vykonanú registráciou na serveri MileneckyVztah.sk, počas ktorej užívateľ vložil všetky povinné parametre, ktorými sú:

- prezývka

- pohlavie

- vek

- výška

- miesto bydliska

- určenie toho, čo používateľ hľadá

Prihlasovacie údaje do profilu pozostávajú z používateľského mena a hesla. Tieto prihlasovacie údaje sú užívateľovi zaslané na vyplnenú e-mailovú adresu ihneď po registrácii používateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť dôvernosť svojich prihlasovacích údajov pre prístup do MileneckyVztah.sk (užívateľské meno a heslo), a najmä týmto súhlasí s tým, že tieto údaje neposkytnú žiadnej tretej osobe. Užívateľ si je vedomý, že v prípade poskytnutia týchto údajov tretej osobe nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorá týmto prípadným zneužitím údajov vznikla. Ak používateľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi prevádzkovateľovi.

Používaním MileneckyVztah.sk užívateľ súhlasí so zaslaním e-mailu s udelenými prihlasovacími údajmi.

 

4. Zodpovednosť prevádzkovateľa za poskytnuté služby

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje stránky MileneckyVztah.sk na úrovni vedomostí a starostlivosť, ktoré sú primerané v danom obchodnom odvetví.

Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia alebo distribútori neuvádzajú v súvislosti s MileneckyVztah.sk žiadne iné konkrétne sľuby ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Zmluvných podmienkach a pravidlách alebo v dodatočných podmienkach. V súvislosti s obsahom MileneckyVztah.sk a obsahom tretích strán, s konkrétnymi funkciami MileneckyVztah.cz, s ich spoľahlivosťou, dostupnosťou ani s ich schopnosťou uspokojiť potreby užívateľa sa prevádzkovateľ k ničomu nezaväzuje.

Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia alebo distribútori nenesie akúkoľvek zodpovednosť za ušlý zisk, stratu tržieb, stratu dát, finančné straty ani za nepriame, zvláštne, následné alebo exemplárne škody alebo za náhradu škody sa sankčnou funkcií.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, zásadne nezodpovedá za obsah umiestňovaný užívateľom na MileneckyVztah.sk

Používateľ sa zaväzuje odškodniť prevádzkovateľa za všetky straty, ktorá mu vznikne v dôsledku zavineného porušenia ustanovení týchto Zmluvných podmienok a pravidiel užívateľom

Ak MileneckyVztah.sk používa používateľ pre osobné účely, žiadna časť týchto podmienok ani žiadne dodatočné podmienky neobmedzujú zákonné práva spotrebiteľa, ktorá užívateľovi nemožno prostredníctvom zmluvných dohôd odoprieť.

Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez súhlasu používateľa a bez predchádzajúceho oznámenia stránky MileneckyVztah.sk upravovať alebo vylepšovať. Môže priebežne pridávať či odoberať funkcie a tiež môže pozastaviť alebo ukončiť celú službu. Ak určitú službu prestane prevádzkovateľ poskytovať, zašle užívateľovi s predstihom upozornenia a umožní mu získať z danej služby príslušné informácie, ak bude takýto postup možný a účelný.

 

5. Prevádzkové podmienky, práva a povinnosti prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ zabezpečí na základe súhlasu s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami pre užívateľa:

Dohľad nad vlastnými technickými prostriedkami, vrátane ich servisu

Užívateľskú podporu podľa charakteru poskytovanej služby.

Možnosť kontroly toho, čo používateľ zverejní a čo nie.

Poskytnutie registrácie a základných funkcií MileneckyVztah.sk zadarmo. Základnými funkciami sa rozumejú tie funkcie, ktoré môže využívať bežný registrovaný užívateľ a nie sú súčasťou spoplatnených služieb alebo VIP členstva.

Pri zabezpečovaní prevádzky služieb prevádzkovateľom môže dôjsť k výpadku služieb poskytovaných na základe súhlasu s týmito podmienkami, prípadne k strate dát na používanom zariadení. Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné zálohovanie dát používateľov, ale za prípadnú stratu dát nenesie žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ takisto nemôže zaručiť, že nedôjde k strate internej pošty alebo obsahu profilov jednotlivých užívateľov. Užívateľ využíva systém prevádzkovateľa plne na svoje vlastné riziko. Slobodným rozhodnutím používateľa systém používať, užívateľovi nevznikajú žiadne práva, nároky alebo záruky vo vzťahu k prevádzkovateľovi.

Každý užívateľ je sám zodpovedný za obsah svojho profilu. Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk Martin Moravec nenesie žiadnu zodpovednosť či záruku za vytváranie a pravdivosť obsahu oznámenia užívateľov. Kedykoľvek sa akýkoľvek užívateľ registruje na portáli MileneckyVztah.sk stáva sa automaticky neovereným užívateľom, resp. takým užívateľom, u ktorého prevádzkovateľ portálu nezaručuje pravdivosť uvedených údajov. O skutočnosti, že je používateľ neoverený sú ostatní návštevníci portálu informovanie kolónkou v profile u fotografie s textom "Overený užívateľ: NIE".

Skutočne overeným užívateľom sa stáva užívateľ, ktorý nám na e-mailovú adresu info@mileneckyvztah.sk pošle svoju profilovú fotografiu, na ktorej bude jasne vidieť daný užívateľ a zároveň bude na fotografiu videný ručne napísaný nápis "MileneckyVztah.sk". Ak tak užívateľ urobí, je potom považovaný za overeného používateľa a následne ostatní návštevníci stránok na profile tohto používateľa uvidí status: "Overený užívateľ: ÁNO". status "Overený užívateľ: ÁNO" získava tiež užívateľ, ktorý si zaobstará VIP členstvo.

Z dôvodu, aby registrovaní užívatelia mali lepší prehľad o užívateľoch, ktorí pravidelne navštevujú a využívajú portál MileneckyVztah.sk, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo zmazať užívateľovi profil v prípade, že používateľ nie je aktívny dlhšie, ako 100 dní. Toto právo užívateľ môže, ale aj nemusí využiť.

Všetkým užívateľom stránok je umožnené, aby sa mohli na stránkach MileneckyVztah.sk zadarmo zaregistrovať a zadarmo sa ozývať skrze odkazy registrovaným užívateľom. Registrovaným používateľom je znemožnené písať správy (odkazy) ostatným registrovaným užívateľom vo chvíli, keď im je doručená správa (odkaz). Registrovaní užívatelia, ktorí nemajú aktivované V.I.P. členstvo, nemajú možnosť čítať prijaté správy (pošta - záložka "doručenej"). Možnosť čítania prijatých správ je sprístupnená po aktivovaní V.I.P. členstva. Za účelom zvýšenia atraktívnosti stránok MileneckyVztah.sk si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo sám vytvárať profily užívateľov (profily žien i mužov), ktoré sú následne k videniu na portáli MileneckyVztah.sk, pričom je na zvážení prevádzkovateľa aké informácie pri jednotlivých profilov zvolí (vek, bydlisko, a pod.). Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk sa zaväzuje, že tieto, ním vytvorené profily, ktoré slúžia k zvýšeniu atraktívnosti stránok, budú vymyslené a nebudú tak korešpondovať so žiadnou existujúcou osobou. Umelo vytvorené profily slúžia len na zvýšenie atraktívnosti stránok a k úvodnému zabehnutí stránok MileneckyVztah.sk. (Horizont 10 rokov od vzniku stránok). Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk sa za účelom zachovania morálneho kódexu zaväzuje, že z týchto profilov nebudú ostatným užívateľom odosielané žiadne odkazy a že množstvo takýchto profilov bude maximalně na úrovni 0,4% z celkového počtu profilov - zaokrouhlene tedy 0%, tak ako je uvedene na zoznamke.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk si vyhradzuje právo zasielať registrovaným užívateľom správy (odkazy) informujúce o nových užívateľoch opačného pohlavia na portáli MileneckyVztah.sk. Tieto správy (odkazy), ktoré sú odosielané z profilu "MileneckyVztah.sk", sa následne ukladajú do záložky "doručenej" v "pošta" a sú rovnako ako správy od ostatných užívateľov pokladané za "odkaz". Súčasne so zaslaním odkazu, či už sa jedná o odkaz od iného užívateľa či odkaz informujúci o nových užívateľoch, je užívateľovi doručený aj e-mail s informáciou, že má na stránkach MileneckyVztah.sk nový odkaz. Tieto informatívne správy sú zasielané iba novo registrovaným užívateľom, pričom je na zvážení prevádzkovateľa koho z užívateľov pokladá za novo registrovaného užívateľa a koho už nie.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk svojim registrovaným členom negarantuje, že im portál MileneckyVztah.sk sprostredkuje zoznámenie.

V prípade, že registrovaný užívateľ, či už bežný používateľ alebo V.I.P. užívateľ rozhodne zrušiť profil na portáli MileneckyVztah.sk, je povinný napísať na e-mail: info@mileneckyvztah.sk žiadosť o zmazanie profilu z portálu MileneckyVztah.sk. Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk je potom povinný profil užívateľa MileneckyVztah.sk bezodkladne zrušiť.

Pri porušení Zmluvných podmienok a pravidiel MileneckyVztah.sk pri prevádzkovaní zakázaných aktivít, publikovanie zakázaného obsahu, alebo pri nevhodnom či neviazanosti správanie, môže prevádzkovateľ pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

- Upozornenie

- Varovanie v podobe dočasného zamedzenie prístupu

- Zmazanie profilu

- Trvalá blokácia prístupu do MileneckyVztah.sk

 

6. Práva a záväzky užívateľov MileneckyVztah.sk

 

Používateľovi musí byť najmenej 18 rokov.

Užívateľ sa zaväzuje všetky služby užívať riadne a zdržať sa ich zneužitia, ako aj dodržiavať platnú právnu úpravu.

Používateľ sa zaväzuje, že pri registrácii vyplní povinné osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti a vyplní presne všetky potrebné informácie v registračnom formulári. Užívateľ je zodpovedný za pravidelné aktualizácie dát alebo zmeny.

Vytvorením profilu a následnom uložením fotografií na portáli MileneckyVztah.sk dáva užívateľ prevádzkovateľovi portálu MileneckyVztah.sk súhlas na to, aby bola jeho fotografie umiestnená na hlavnú stranu portálu MileneckyVztah.sk, tzn. do oblasti, kde sú pohybujúce sa miniatúry profilových fotografií. Ak sa stane, že prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk do tejto oblasti uloží užívateľovu fotografiu a užívateľ si bude v priebehu času priať svoj profil zmazať, potom daný profil prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk musí podľa bodu č. 8 bezodkladne zmazať, pokiaľ však užívateľ výslovne neuvedie, že si želá zmazať aj svoju fotografiu z hlavnej strany portálu MileneckyVztah.sk má sa za to, že užívateľ súhlasí s tým, že v danom mieste jeho fotografie zostať môže.

Užívateľ je zodpovedný za všetky informácie, ktoré vloží do systému. Všetky informácie tu uvedené sú použité pre účely sprostredkovania kontaktu a nemôže ich vidieť alebo meniť tretia strana. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť podpísať zmluvu bez uvedenia dôvodov, zrušiť alebo obmedziť používanie funkcií v systéme, pre tieto prípady:

(a) nepravdivé údaje v žiadosti (registračnom formulári),

(b) pochybnosti o plnej moci na zastupovanie a právnu existenciu daného užívateľa (člena).

Kontakt je zvyčajne oznámený prostredníctvom e-mailu. V prítomnosti pevnej linky alebo telefónneho čísla na mobil, možno tieto prostriedky tiež používať ku kontaktu či komunikáciu s užívateľom.

Pre ochranu anonymity našich užívateľov nie sú uvedená žiadna súkromná dáta v emailovej ani iné komunikácii. Oznámenie užívateľom o zmenách, inováciách alebo ďalšie systémové informácie budú užívateľovi zasielané emailom, ktorý používateľ zadal pri registrácii a týmto súhlasí s posielaním takýchto oznámení vrátane noviniek. Za prípadné zneužitie alebo škody, ktoré nastanú pri používaní systému, nenesie prevádzkovateľ portálu žiadnu zodpovednosť.

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami zároveň plne dávate na vedomie, že sa na MileneckyVztah.sk vyvarujete týmto nepovoleným aktivitám:

- Všetka činnosť a obsah v rozpore s Listinou ľudských práv a slobôd, ústavou a zákony SR (propagácia rasizmu a xenofóbie, drog, detská pornografia, zoofília, atď.).

- Urážajúca, zosmiešňujúca či poškodzujúca aktivita voči prevádzkovateľovi, jeho službám, zamestnancom a spolupracovníkom.

- Vydávanie sa za člena administrácie služby, poškodzovanie MileneckyVztah.sk (napr. Lákanie hesiel, nabúranie sa do systému, rozosielanie adries ktorý môže vynútiť kolaps PC, atď.).

- Použitie slov "správca" alebo "admin" v užívateľskom mene, začlenenie vulgárnych výrazov do užívateľského mena, alebo zámerné vytvorenie používateľského mena podobného inému používateľskému menu.

- Konať s cieľom poškodiť alebo ovplyvniť funkčnosť MileneckyVztah.sk.

- Verejná činnosť preukázateľne smerujúce k poškodeniu iného používateľa (napr. Klonovanie profilu a jeho obsahu).

- Používanie viac ako jedného účtu jedným užívateľom (1 užívateľ môže založiť len 1 konto).

- Zakladanie alebo potvrdzovanie profilu iným osobám alebo umožňovaní iným osobám neregistrovaným na MileneckyVztah.sk posielať odkazy z profilu registrovaného užívateľa alebo písať odkazy v ich mene.

 - Umožnenie využívania služieb MileneckyVztah.sk tretím osobám bez písomného súhlasu prevádzkovateľa (Užívateľ zodpovedá za škodu, ktorú prevádzkovateľovi spôsobí v dôsledku akéhokoľvek neoprávneného používania poskytnutých služieb).

- Manipulácia so zdrojovým kódom, svojvoľné zasiahnutí do systému.

- Obchádzanie blokácie udelené za nedodržiavanie pravidiel služby.

- Aktívne a zámerné získavanie prihlasovacích údajov iných užívateľov.

- Užívanie svojho účtu pre rozosielanie nevyžiadaných e-mailov (tzv. Spamov, hoaxov atď.), Vírusov alebo iného nelegálneho či obťažujúceho obsahu

- Komerčné pôsobenie na službe MileneckyVztah.sk či využitia služby MileneckyVztah.sk na komerčné účely (akékoľvek komerčné alebo reklamné oznámenie, vrátane www adresy, alebo jej časti v profile užívateľa), pre reklamné odkazy (upozorňujúci na "zaujímavé" webové stránky, produkt alebo služby ), pre ponukové odkazy (ponúkajúce pri výrobok, zaručené výsledky či úsporu), pre podvodné odkazy (lákajúce heslo, finančnú hotovosť, odosielanie rôznych druhov kódov), pre opakujúce sa odkazy (poslané rýchlo za sebou alebo v neprimerane veľkom množstve), pre umiestňovanie či rozosielanie reklamy.

- Umiestňovanie či rozosielanie textov týkajúcich sa zárobku a sexuálnych služieb.

- Vkladanie inzerátov, ktoré majú za účel niekoho či niečo poškodiť.

- Vydávanie sa za verejne známe osoby.

- Zneužitie funkcie nahlásenie nevhodného obsahu alebo správania

- Použitie a zneužitie ikoniek a obsahu profilov administračného tímu.

 

7. Ceny za používanie portálu MileneckyVztah.sk

 

V prípade, že sa užívateľ rozhodne využívať VIP členstvo, tak aktuálna a platná cena za dané členstvo je vždy uvedená na portáli MileneckyVztah.sk v sekcii "V.I.P."

V.I.P. členstvo nie je časovo obmedzené, tzn., že ak sa užívateľ rozhodne aktivovať si V.I.P. členstvo, tak je po vykonání platby užívateľovi udelené V.I.P. členstvo na neobmedzene dlhú dobu.

Užívatelia môžu za V.I.P. členstvo zaplatiť buď bankovým prevodom alebo platbou cez poštovú zloženku. Pre úspešné aktivovanie služby V.I.P. je ako v prípade platby bankovým prevodom, tak aj platby poštovou poukážkou nutné uviesť číslo bankového účtu prevádzkovateľa a správny variabilný symbol. V prípade platby bankovým prevodom je prevádzkovateľ povinný zaslať registrovanému užívateľovi faktúru za poskytnuté služby, ak si o ňu užívateľ zažiada.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk sa zaväzuje, že registrovanému užívateľovi udelí V.I.P. členstvo bez zbytočného odkladu ihneď akonáhle bude čiastka poukázaná na bankový účet. V prípade, že si užívateľ želá aktivovať službu V.I.P. rýchlejšie, než trvá medzibankový prevod (obvykle 1 - 2 pracovné dni) môže prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu info@mileneckyvztah.sk zaslať potvrdenie platby či screenshot obrazovky so záznamom uskutočnenie platby. Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk sa zaväzuje, že potom užívateľovi aktivuje službu vo väčšine prípadov do jednej hodiny od zaslania e-mailové správy, najneskôr však do 24-tich hodín od zaslania e-mailové správy.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk si vyhradzuje právo možnosti bezplatného udelenia V.I.P. členstva registrovanému užívateľovi, pričom je na zvážení prevádzkovateľa, u ktorého používateľa toto právo uplatní a u ktorého nie.

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk v súčasnej dobe zahájil mimoriadnu akciu, na základe ktorej je V.I.P. členstvo pre všetky ženy bez akýchkoľvek poplatkov. Ponuka je platna 31.12.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto akciu odvolať či predĺžiť podľa svojho uváženia.

Užívateľ má právo zrušiť svoje V.I.P. či V.I.P. Gold členstvo do 14-tich dní od jeho objednania. V prípade, že sa užívateľ rozhodne toto svoje právo využívať, musí prevádzkovateľa portálu informovať o tejto skutočnosti na e-mail: info@mileneckyvztah.sk. Prevádzkovateľ portálu je potom povinný uhradiť užívateľovi celú čiastku za V.I.P. členstvo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet používateľa. V deň vrátenie čiastky za V.I.P. členstvo bude užívateľovi V.I.P. členstvo ukončené.

Pokud není uživateli uděleno V.I.P. či V.I.P. GOLD do 3 pracovních dní od provedení platby, je uživatel oprávněn požádat o prozkoumání udělení V.I.P. či V.I.P. GOLD (jinými slovy - někdy se stává, že uživatel uvede špatný variabilní symbol, případně jej vůbec neuvede nebo zašle peníze složenkou špatného typu, na které také nevidíme variabilní symbol - když nevidíme variabilní symbol tak nevíme, od koho platba dorazila, nemůžeme tak V.I.P. či V.I.P. GOLD udělit a musíme čekat až se nám uživatel ozve sám :( Pokud se to stalo i Vám, tak nám napište na info@mileneckyvztah.sk žádost o prozkoumání a doložte důkaz platby za V.I.P. či V.I.P. GOLD. Obratem Vám pak V.I.P. či V.I.P. GOLD udělíme). Pokud tak uživatel neučiní, zaplacená částka propadá ve prostěch provozovatele.

Od služby o V.I.P. členstva či V.I.P. GOLD členstvo nie je možné odstúpiť ak už používateľ začal využívať služby.

 

8. Právo na zrušenie členstva, V.I.P. členstvo

 

Zrušenie profilu: V prípade, že registrovaný užívateľ, či už bežný používateľ alebo V.I.P. užívateľ rozhodne zrušiť profil na portáli MileneckyVztah.sk, je povinný napísať na e-mail: info@mileneckyvztah.sk žiadosť o zmazanie profilu z portálu MileneckyVztah.sk

Prevádzkovateľ portálu MileneckyVztah.sk je potom povinný profil užívateľa na MileneckyVztah.sk bezodkladne zrušiť.

Od zmluvy o V.I.P. členstvo či V.I.P. Gold členstvo je možné odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia a to bez udania dôvodu. V prípade, že registrovaný užívateľ MileneckyVztah.sk rozhodne od V.I.P. členstvo odstúpiť, je povinný zaslať žiadosť o zrušenie na e-mail: info@mileneckyvztah.sk.

Od služby o V.I.P. členstva či V.I.P. GOLD členstvo nie je možné odstúpiť ak už používateľ začal využívať služby.

Užívateľ je súčasne povinný uviesť číslo svojho bankového účtu pre vrátenie celej čiastky za V.I.P. členstvo. V prípade, že používateľ nedisponuje vlastným bankovým účtom, musí v e-maile doložiť svoju adresu, následne bude užívateľovi čiastka zaslaná poštovou poukážkou.

Od zmluvy o V.I.P. (Vrátenie čiastky za V.I.P.) nie je možné odstúpiť, ak už používateľ začal službu V.I.P. fakticky využívať.

 

9. Zodpovednosť a záruky

 

Používanie vášho profilu je len na vaše vlastné riziko. Za prípadné škody spôsobené použitím vášho profilu nenesie prevádzkovateľ portálu žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek chyby prenosu dát z databázy a nie je zaručené úspešné umiestnenie.

Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za stratu údajov alebo chyby pri prenose dát a nepravdivé výsledné údaje. Používateľovi nevzniká žiadny nárok na plnenie určitých služieb ponúkaných na portáli MileneckyVztah.sk. Za škody spôsobené vyššou mocou, zásahom tretích osôb alebo iných chýb nie je prevádzkovateľ zodpovedný. Akékoľvek chyby alebo poškodenie systému, ktoré sú stanovené, budú po lokalizácii čo najskôr odstránené. Nárok na 100% dostupnosť portálu neexistuje. Pre všetky nároky tretích osôb či strán vyplývajúcich z rokovania užívateľa, či už úmyselne, vedome alebo nedopatrením sa bude užívateľ zodpovedať sám.

Pokiaľ bude prevádzkovateľ portálu žalovaný pre porušenie povinností zo zmluvy, popr. bude požadovaná náhrada škody, za ktorú je zodpovedný užívateľ, bude užívateľ brať na zodpovednosť za svoje konanie a bude u neho uplatnená nielen náhrada škody, ale aj náklady na vymáhanie pohľadávky, tj. najmä náklady právneho zastúpenia a súdne poplatky. Osobné údaje budú považované za dôverné. 

 

10. Záverečné vyhlásenie

 

Každý z užívateľov, ktorý nevykonal registráciu, je povinný sa pred začatím užívania MileneckyVztah.sk zoznámiť s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami a vyjadriť s nimi svoj súhlas. Súhlas je možné vyjadriť buď ponechaním zaškrtnutie poľa vyjadriť súhlas so znením týchto Zmluvných podmienok a pravidiel, alebo fakticky tým, že užívateľ začne MileneckyVztah.sk používať. Pokiaľ užívateľ s týmito Zmluvnými podmienkami a pravidlami nesúhlasí, je povinný zdržať sa užívania MileneckyVztah.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah týchto Zmluvných podmienok a pravidiel. Zmenu oznámi prevádzkovateľ užívateľovi a umožní mu sa s týmito zmenami oboznámiť. Akékoľvek zmeny týchto Zmluvných podmienok a pravidiel nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia týchto podmienok na serveri MileneckyVztah.sk

Tieto podmienky sú platné od  1.1.2015.